INFORMACJA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODOAdministratorem Pana/Pani danych osobowych, jest Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ( zwana dalej: Centrum), z siedzibą przy ul. Akademickiej 26, 15-267 Białystok, NIP 5422971792 REGON 200067699, KRS: 0000621247, reprezentowana przez komplementariusza - Centrum Bocian spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Akademickiej 26, 15-267 Białystok, KRS 0000502539. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny oraz obowiązującymi przepisami.


Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych w Centrum: iodo@klinikabocian.pl


Dane Kontaktowe Centrum: Centrum Bocian spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok


Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w Centrum są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.


Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Centrum w celu:

 1. ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów (np. umowy o pracę, umowy o świadczenie usług), świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych.
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum jako administratorze np.: obowiązków wskazanych w Ustawie o leczeniu niepłodności z dnia 25.06.2015 roku, Ustawie o podmiotach leczniczych, Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, Ustawie o diagnostach laboratoryjnych tj. w szczególności prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, przekazywania informacji o chorobach zakaźnych, udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym oraz organom wymiaru sprawiedliwości,
 3. wystawiania dokumentów o czasowej niezdolności do pracy,
 4. wystawiania zaświadczeń o dotychczasowym przebiegu leczenia na wniosek pacjentów i podmiotów przez nich upoważnionych,
 5. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 6. wystawiania zaświadczeń dotyczących przebiegu zatrudnienia oraz współpracy,
 7. prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 8. udzielania odpowiedzi na skargi w terminie i formie przewidzianej przepisami,


Państwa dane będą przetwarzane przez Centrum:

 1. przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 2. przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują̨ Centrum przechowywać́ Państwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotyczący okresów przechowywania poszczególnego rodzaju dokumentacji medycznej
 3. w okresie, w którym Centrum może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa
 4. przez czas trwania zawartych umów ( np. umów o pracę, okres rekrutacji, umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług), a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i Centrum umowy, a w przypadku dochodzenia przez Centrum roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́

Warunkiem udzielenia świadczeń medycznych w Centrum jest przekazanie przez Państwa danych osobowych na formularzach rejestracyjnych, formularzach zgód, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez Centrum. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja w oparciu o dokument ze zdjęciem będzie przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników Centrum, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Pana/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych ustawodawstwem medycznym spowoduje brak udzielenia przez Centrum jakichkolwiek usług medycznych na rzecz Pacjentów. W czasie udzielania świadczeń medycznych może pojawić się konieczność wykonania dodatkowych badań, usług lub innych czynności związanych z Państwa staniem zdrowia oraz procesem leczenia np. skierowanie do innego ośrodka o wyższym stopniu referencyjności, konieczność złożenia oświadczeń i zgód przed Kierownikiem USC itp. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż̇ opisany w tym dokumencie, brakujące informacje zostaną uzupełnione i przekazane, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną̨ aktualne.


Warunkiem zawarcia umowy o pracę jest podanie przez kandydata na pracownika danych szczegółowo określonych w art. 22 1 Kodeksu Pracy tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Centrum ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w powyżej, także:

 1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 2. numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Centrum ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych, jak również może żądać podania innych danych osobowych niż powyższe, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Analogiczne zasady mają zastosowanie w przypadku zawierania umów cywilnoprawych.


Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Centrum następującym podmiotom:

 1. innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi Centrum posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania przez Centrum świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których Centrum bezpośrednio nie wykonuje
 2. Ministerstwu Zdrowia w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności np. z przypadku procedury przekazania komórek rozrodczych do dawstwa innego niż partnerskie lub zarodka do dawstwa zarodka, wystąpienia istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych, kontroli przeprowadzanych w Centrum
 3. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa
 4. właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom podatkowym, w przypadkach określonych przepisami prawa
 5. organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 6. pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 7. osobom upoważnionym przez Państwa oraz przedstawicielom ustawowym
 8. podmiotom świadczącym obsługę prawną i informatyczną Centrum
 9. operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportową

Płatności dokonywane na rzecz Centrum za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Centrum będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.


Centrum może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych np. baza EWUŚ lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania świadczeń leczniczych.


W przypadku, gdy przetwarzanie przez Centrum Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Każdy ma prawo złożyć do Centrum osobiście pisemny wniosek o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych osobowych(o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie jednego z 3 zakładów leczniczych Centrum w Białymstoku, Warszawie lub Katowicach. Pracownik Centrum przed przyjęciem wniosku dokona weryfikacji Państwa tożsamości w celu ustalenia czy dana osoba jest uprawniona do jego złożenia. Zakres każdego z ww uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów prawa.


Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25.06.2015 roku oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane na jej podstawie nakładają na ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji oraz na banki komórek rozrodczych i zarodków szereg obowiązków związanych z wykonywaniem procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Przed skorzystaniem z usług Centrum konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość́, data i urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć. Aby przystąpić do jakichkolwiek procedur medycznie wspomaganej prokreacji należy dodatkowo podać dane fenotypowe: wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, strukturę włosa, budowa ciała, rasę i pochodzenie etniczne.


W trakcie świadczenia usług medycznych, Centrum otrzyma szereg innych informacji dotyczących Państwa stanu zdrowia w postaci wywiadu medycznego, wyników badań laboratoryjnych i lekarskich, dotychczasowego przebiegu leczenia oraz innych danych wrażliwych, które są niezbędne do wydania orzeczenia o stanie zdrowia, będącego bezpośrednią kwalifikacją do dalszych procedur medycznie wspomaganej prokreacji.